Kommuneplan forsiden

4.2.B5 Gertrud Rasks Vej m.m.

Mål

Området omfatter et større udbygget boligområde med parcelhuse, tæt-lav bebyggelse samt enkelte butikker, kontor- og servicevirksomheder langs Gugvej.

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med en vis lokal butiksforsyning.

Der lægges særligt vægt på at sikre mulighed for en vis mangfoldighed i området.


Der er behov for at nytænke bebyggelsen med butikker - bl.a. med henblik på at forskønne Gugvej som indfaldsvej.
 
Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra Gugvej og Th. Sauers Vej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Gugvej er en hovedindfaldsvej til Aalborg, hvilket betinger særlige arkitektoniske krav til bebyggelse, beplantning mv.

Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der generelt gøres en indsats for at højne det arkitektoniske niveau. Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/ tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Kontorer
Service
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav, max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udsigtskvaliteter skal sikres.
Langs Gugvej skal udformning af bebyggelser og facader ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3. Markant beplantning skal bevares.
Allébeplantning langs Th. Sauers Vej skal sikres.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.