Kommuneplan forsiden

4.2.D5 Eternitten

Mål

Målet er at området omdannes og udbygges til et område med blandet bymæssig anvendelse. Det er også hensigten at skabe et bymæssigt tyngdepunkt og et bydelscenter omkring Alexander Foss Gade. Omdannelsen skal bidrage til at Sønderbro og Østre Allé forskønnes.

Hensigten er desuden at skabe rammerne for en landskabs- og stedstilpasset fortætning med en bebyggelse der danner gode helheder med omgivelserne. Der lægges også vægt på at byomdannelsen medvirker til at styrke byens grønne sammenhænge (Sohngårdsholm Bykilen) med nye rekreative ruter og integration af grønne/blå strukturer. 

Området udpeges som muligt arkitektonisk eksperimentarium. Det betyder at der ved projekter, som rummer særlig nyskabende arkitektur eller kreativ tænkning hvad angår genbrug af eksisterende bygninger, kan dispenseres fra anvendelsesregulerende, bebyggelsesregulerende, miljømæssige og arkitektoniske bestemmelser.

 

 


Området har en central beliggenhed ved Østre Allé og Sønderbro og husede tidligere Dansk Eternitfabrik.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter, se retningslinie 7.1.3. Butikker skal have aktive facader mod Alexander Foss Gade.

I omdannelsesfasen kan eksisterende bygningsanlæg i området uden lokalplanlægning anvendes midlertidigt til f.eks. lagervirksomhed samt forskelligartede aktiviteter af kortere eller længere varighed (udstillinger, sport, musik, markeder, basar etc.) miljøklasse 1-4. Forudsætningen er at vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser kan overholdes.


Alexander Foss Gade er en videreførelse af det gaderum, som tidligere fandtes i tilknytning til Cementfabrikken Danmarks bygningskompleks. Det er hensigten at butikker skal medvirke til at understøtte Alexander Foss Gade som et bymæssigt centrum i området.
Byggemuligheder

Det er hensigten at bebyggelsen skal opføres i varierende højde og i en struktur, som genfortolker industriområdets retninger og gavlmotiv mod de omgivende veje. Skalaen på ny bebyggelse skal desuden medvirke til at iscenesætte bevarede siloer.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra Sønderbro, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at bebyggelsesstrukturen og friarealer udformes, så der dannes gode offentlige byrum omkring Alexander Foss Gade og Tankedraget. I tilknytning til boliger skal der desuden sikres opholdsarealer af mere privat karakter.

I de byarkitektoniske principper skal der lægges vægt, at ny bebyggelse skal opføres i høj bygningsmæssig kvalitet, der understreger den centrale placering og gerne med et eksperimenterende arkitektonisk formsprog og i varieret højde. Ny bebyggelse skal desuden medvirke til byarkitektonisk iscenesættelse af bevarede siloer.

Eternitten skal generelt karakteriseres ved en vekslen mellem intime grønne rum tæt på boligen og markante grønne byrum med høj grad af rekreativ kvalitet og frodighed.

Kanter mod Sønderbro, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej skal fremstå med en markant og frodig grøn karakter. Træer fra Blegkildeanlægget, nu beliggende ved Alexander Foss Gade, ønskes bevaret.


Eternitfabrikkens rytmiske bebyggelsesstruktur langs Sønderbro var karakterfuld. Denne ønskes genfortolket i bebyggelsesretninger for nybyggeri og i form af et gavlmotiv langs Sønderbro og Østre Allé.


Tvillingesiloerne ved Sønderbro er et markant bygningselement, som er synligt på lang afstand.
Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes via Poul Larsensvej fra Sønderbro og en sekundær adgang til den nordlige del af området fra Østre Allé. Der må ikke være kørende adgang mellem de 2 adgangsveje.

Der skal sikres mulighed for at etablere en gennemgående rekreativ stiforbindelse for cyklister som forbinder Østerådalen med Sohngårdsholmsparken, og med forbindelse til krydsene ved Østre Allé/Sohngårdsholmsvej og Sønderbro/ Østre Allé. Stiføringen kan placeres delvist på områdets interne veje.

Beregning af mulighed for dobbeltudnyttelse af anlagte parkeringspladser kan tage udgangspunkt i følgende sammenhæng mellem arealanvendelse og behov for parkering over døgnet:

 

For-middag

Efter-middag

Aften

Lørdag middag

 

 

 

 

 

Kultur

10%

35%

100%

50%

Skoler

100%

100%

50%

5%

Kontor

100%

95%

5%

5%

Bolig

50%

60%

100%

60%

Indkøb

25%

100%

25%

100%

Restaurant

10%

35%

100%

75%

Antallet af parkeringspladser der kræves udlagt, vil svare til det samlede behov på det tidspunkt, hvor behovet er størst.

09-01-2017
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter
Butikslignende formål
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter. Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 90.
Etager: Varierende 4-7
Højde: Varierende 14-31 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal danne gode helheder med landskab, byrum, nabobebyggelser og værdifulde kulturspor.
Kortlagte værdifulde kulturspor skal bevares, se lokalplaner.
Arkitektonisk eksperimentarium.
Bebyggelsesstrukturen skal være bymæssig omkranset af en grøn kant mod omgivende veje.
Bebyggelse mod Sønderbro og Østre Allé skal medvirke til forskønnelse af de 2 indfaldsveje.
P-pladser skal fremstå med en grøn karakter.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Sønderbro og Østre Allé.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F. Dog 0,7-1,1 pr. bolig og mulighed for reduceret udlæg ved dobbeltudnyttelse.
Der må ikke placeres store sammenhængende parkeringsflader mod områdets offentlige opholdsarealer og omgivende veje.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone