Kommuneplan forsiden

4.2.B13 Thulevej m.m.

Mål

Det er målet at skabe rammer for at velfungerende boligområde. Området er udbygget med rækkehuse, etageboliger og enkelte institutioner.

Anvendelse

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

09-01-2012
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50 for etage, max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 5, syd for Thulevej max. 3.
Højde: Max. 18 m, syd for Thulevej 10½ m.
Fælles opholdsareal: Min. 10 %.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Afskærmende beplantningsbælte mod Universitets­boulevarden skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone