Kommuneplan forsiden

4.2.R5 Kolonihaver

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for kolonihaverne i haveselskabet "Højvang Vest". Det er også et mål at området fungerer som et naturnært frirum for byboere.

I området gives mulighed for etablering af et parkeringsareal til brug for kolonihaverne og de omkringliggende uddannelsesinstitutioner mv.

Anvendelse

Kolonihaverne i haveselskabet "Højvang Vest" er udpeget som varige kolonihaveområder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en tradition for selvbyggeri og skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum". 

28-08-2017
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Teknisk anlæg (parkering)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max 4 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Kolonihaverne skal fremstå med havepræg.
Større parkeringsarealer skal fremstå grønt.
Beplantet støjvold langs motorvejen.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang til større parkeringsarealer kun fra Mylius Erichsens Vej.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.