Kommuneplan forsiden

4.2.O5 Aalborg Seminarium m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for undervisningsinstitutionerne i området.

Der lægges samtidig vægt på at sikre gode rammer for eventuelle andre indendørs og udendørs kultur- og fritidsaktiviteter. En del af området rummer idrætsanlæg.

Trafik - Veje og stier

Området ligger central i forhold til betjening med kollektiv trafik. Ved planlægning af området bør der ved disponing af området, anlæg af stier o.l. sikres en let adgang til det højklasse kollektive trafiknet ved Bertil Ohlins Vej.

27-01-2014
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Teknisk anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60
Etager: Max. 3
Højde: Max. 13 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone