Kommuneplan forsiden

2.4.B12 Højens Allé

Mål

Målet er at skabe et boligområde med egen identitet afpasset efter beliggenheden tæt ved Lindholm Høje Museet. Der skal tilstræbes en udstykningsform, så der opnås en harmonisk afslutning mod det åbne land. Veje, stier og opholdsarealer skal planlægges, så de understøtter en klar udstykningsstruktur og skaber tilgængelighed på tværs af området.


Bolig på Rønne Allé

Miljø

Beskyttet natur:

  • Mod nord støder rammeområdet op til fredet område (Lindholm Høje, landskabs- og udsigtsfredning nr. 26-09 fra 1. oktober 1975).
  • Mod vest støder rammeområdet op til beskyttet overdrev og sø.
Anvendelse
Boliger (åben-lav, tæt-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m.
Opholdsareal: Min. 10 %.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se  Bilag A.
Støj fra Nørre Uttrup Skydebane.
Kystnærhedszone.
Beskyttet natur.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes fra Højens Alle.
Der skal sikres stiadgang langs bagskel fra de omkringliggende boliger langs Rønne Alle og Højens Alle til søområdet mod vest.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Ingen vindmøller.