Kommuneplan forsiden

2.4.T3 Varmecentra­len

Mål

Området skal fortsat anvendes til tekniske anlæg, herunder varmecentral m.m. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på, at området fremstår grønt mod omgivende boligområder og Vikingevej.


Varmecentralen på Vikingevej.
Miljø

Området er berøres af støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Højde: Max. 10,5 m, gælder ikke skorsten o.l.
Miljø
Støj fra fritidsanlæg
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod boliger
Allébeplantning langs Vikingevej
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone