Kommuneplan forsiden

2.4.D4 Forbindelses­vejen

Mål

Området skal også fortsat være et blandet bolig- og erhvervsområde. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre, at forstærke karakteren af randbebyggelse og dermed den bymæssige tyngde mod Forbindelsesvejen.


Etageboliger i den vestlige del af området. Her er der behov for en bedre afrunding af friarealet mod Forbindelsesvejen.

Længere mod øst har bebyggelsen karakter af randbebyggelse
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
18377-9
Lindholmsvej 67, 67A, 69, 71A-B, Lindholmsvej 73A-B, 75A-B, 77A-B og Forbindelsesvejen 14-18, 18A-G

 

75%

 

Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Miljø

Området berøres af støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord og Forbindelsesvejen.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav og max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: 1½, dog 2½ for etage
Højde: Max. 8,5 m, dog 10,5 m for etage
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Støj fra fritidsanlæg
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal understrege vejforløb
Hegn i skel kun som levende hegn
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone