Kommuneplan forsiden

2.4.C1 Lindholm center

Mål

Målet er et velfungerende centerområde hvor et bredt udvalg af indkøbs- og servicefunktioner spiller sammen med centralt beliggende boliger. Der lægges vægt på at områdets bymæssige tyngde forstærkes, og at bymiljøet forbedres med bedre opholds- og færdselsmuligheder for gående.

En ny afgrænsning af butiksområdet er på vej med forslag til ny hovedstruktur.


Den nordlige del af centerområdet ved Lindholmsvej/Viaduktvej.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
18410-4
18415-5
34373-3
34370-9
34377-6
34367-9
Lindholmsvej 98
Lindholmsvej 102A
Viaduktvej 8A-B, 10A-B, 12A-B
Viaduktvej 5
Viaduktvej 11
Viaduktvej 1A-C og Lindholmsvej 106-106A, 108-110
62%
69%
72%
71%
53%
124%
Ejendomme undtaget fra den generelle bebyggelsesprocent.
Miljø

Området berøres af støj fra Viaduktvej, Lindholmsvej og Stationsvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er behov for forbedring af de udendørs centerarealer. Der lægges op til at indpasse et centralt beliggende bytorv, og det er hensigten at torvet skal placeres bag bebyggelse for at sikre intime opholdsmuligheder i ly for trafikstøj.

Det er også hensigten at området generelt skal have en grøn fremtoning, hvor der bygges videre på eksisterende kvaliteter fx langs Viaduktvej. Det grønne er også et indsatsområde, hvad angår parkeringsarealer og i forbindelse med nyetablering af et bytorv.


Markante, gamle træer langs Viaduktvej er med til at give området karakter.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. se "Gader og pladser - til glæde for alle"


Bymæssigheden omkring krydset Viaduktvej/Lindholmsvej ønskes forstærket.

Området set fra krydset ved Stationsvej.
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Enkeltstående butik**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50. Se også skema
Etager: Max. 3½ for boliger og max. 2½ for anden bebyggelse.
Højde: Max. 14,5 m for boliger og max. 11 m for anden bebyggelse.
Byggelinier: Facade i gadelinie i krydset Viaduktvej/Lindholmsvej og max. 5 m fra gadelinie for øvrig bebyggelse.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Knudepunkt i krydset Viaduktvej/ Lindholmsvej: Hjørnebygninger skal markeres med særlig udformning.
En lokalplan skal fastlægge principper for indretning af et bytorv, som indbyder til udendørs ophold.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling samt et fælles design for byudstyr.
P-pladser skal fremstå grønne.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering, i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone. Del af vejareal er i landzone.