Kommuneplan forsiden

2.4.R5 Urtehaven

Mål

Målet er en fortsat anvendelse som rekreativt område. Området har en særlig rolle som formidler af kulturhistoriske værdier, bl.a. i form af urtehave og Sundby-Hvorup sognehistoriske samling. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre, at nye tiltag nøje tilpasses områdets særlige bygnings- og beplantningsmæssige kvaliteter.


Ved indgangen til Urtehaven står det gamle brohus.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer nogle af de mest velbevarede eksempler på den oprindelige bebyggelse i Nørresundby, bl.a. Pibemagerhuset, der har en unik samling af kridtpiber. Hovedparten af områdets bygninger er fredede. Områdets særlige karakter nødvendiggør, at indpasning af ny bebyggelse og anlæg sker under nøje overvejelser.


Fredet længehus i Urtehaven.

Området har en unik samling af krydder- og lægeurter.

 


Området rummer flere af Nørresundbys ældste bygninger.
28-02-2005
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses historisk byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Bygningsfredning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone