Kommuneplan forsiden

2.4.B10 Skolevej

Mål

Området skal fortsat fungere primært som boligområde, men med mulighed for at indpasse funktioner, der naturligt hører til et boligområde. Der lægges også vægt på at bevare den sammenhængende bebyggelsesstruktur.Eksisterende parcelhusbebyggelse i området.
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav og max. 40 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse i skala og formsprog tilpasses gadebilledet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone