Kommuneplan forsiden

2.4.H2 Hangarområ­det

Mål

Området skal fortsat fungere som et område til lufthavnsrelaterede funktioner. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på, at det fremtræder som en del af en moderne lufthavn.


Hangarområdet ved Aalborg Lufthavn.
Anvendelse

I området samles de mere tekniske anlæg og installationer. Det er bl.a. rullebane og manøvrearealer, flystandpladser, afisningsanlæg, garager til flybetjeningsgrej, hangarer, oplag og brændstofdeponi samt lufthavnsrelaterede fritidsanlæg (fx faldskærms-klub). Disse funktioner kan udbygges efter behov og der kan placeres andre lufthavnsrelaterede funktioner, fx transport og oplag i forbindelse med luftfragt.

Miljø

Området berøres af støj fra indflyvningen til lufthavnen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

27-05-2013
Anvendelse
Forsvarsformål
Undervisning
Kontorer
Fritidsanlæg
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Naturområder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 50%
Højde:
Bygninger max. 16 m (hangarer o.l. dog max. 20 m)
Master mv. max. 25 m
Miljø
Miljøklasse 2-4, se Bilag A. Gælder ikke for selve luftfartsvirk­somheder / flytrafikken.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone.