Kommuneplan forsiden

2.4.B6 Frederik Raschs Vej m.m.

Mål

Målet er at opnå et velfungerende boligområde med mulighed for at indpasse erhvervs- og servicefunktioner, primært langs Voerbjergvej og Lindholmsvej. Området skal udvikles i respekt for bevaringsværdige strukturer og terrænforhold. Det er endvidere et mål at opnå en mere bymæssig karakter, især langs Lindholmsvej.


Frederik Raschs Vejs snoede forløb giver området identitet.

Det smukke og helstøbte gaderum langs Kjeldsens Alle har en helt særlig kvalitet.
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
32529-8
32534-4
Uldalsvej 3
Uldalsvej 7-13
25%
98%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Miljø

Området berøres af støj fra Lindholmsvej og Voerbjergvej.

Til rammerne er knyttet en miljørapport (se kommuneplantillæg 2.008), som er en del af forudsætningen for det videre planlægningsarbejde.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etageboliger)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Langs Voerbjergvej og Lindholmsvej også:
Butikslignende formål
Mindre butikker til salg af egne produkter
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Trykkerier
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 40 for øvrig bebyggelse. Bebyggelsesprocent for enkelejendomme på Uldalsvej fremgår af skemaet.
Etager: Max. 2, dog 3 langs Lindholmsvej.
Højde: Max. 8,50 m, dog 11,00 m langs Lindholmsvej.
Byggelinje: Facader max. 5,00 m fra gadelinje langs Lindholmsvej.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsesstruktur og allébeplantning langs Kjeldsens Alle skal bevares.
Bebyggelse langs Frederik Raschs Vej skal placeres og udformes med respekt for vejforløb og terræn.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.