Kommuneplan forsiden

2.4.D5 Thistedvej

Mål

Målet er et blandet byområde, som medvirker til at give et godt førstehåndsindtryk af Nørresundby. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at forbedre bymiljøet i retning af et mere helstøbt gadeforløb med et synligt grønt præg.


Hensigten er at Thistedvej skal fremstå som en byarkitektonisk helhed.
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
30824-5
30828-8
30829-6
30832-6
30834-2
30838-5
30841-5
30842-3
30845-8
30847-4
30849-0
30851-2
30852-0
30854-7
30856-3
30863-6
30865-2
30867-9
01511-6
01512-4
01513-2
01514-0
Thistedvej 71B
Thistedvej 73
Thistedvej 73A
Thistedvej 75
Thistedvej 77
Thistedvej 81, 81A
Thistedvej 85A-C
Thistedvej 87
Thistedvej 89
Thistedvej 91
Thistedvej 93
Thistedvej 95
Thistedvej 97
Thistedvej 99
Thistedvej 101
Thistedvej 105
Thistedvej 107
Thistedvej 109
Banevej 1
Banevej 2
Banevej 3
Banevej 5
75%
79%
41%
48%
45%
136%
127%
71%
40%
55%
40%
40%
43%
57%
40%
50%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Ejendomme undtaget fra den generelle bebyggelsesprocent.
Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej, jernbanen og indflyvningen til lufthavnen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen i området er blandet og fremstår arkitektonisk usammenhængende. Der er rester af den oprindelige landevejsbebyggelse, parcelhuse samt indslag af nyere - ofte utilpassede - butiks- og erhvervsbygninger. I den fremtidige planlægning at bebyggelsen langs Thistedvej i sit arkitektoniske udtryk fremstår som et sammenhængende hele med respekt for den oprindelige landevejsbebyggelse.


I dag opleves vejforløbet arkitektonisk usammenhængende. På positivlisten skal det dog nævnes, at der allerede er sket en bearbejdning af vejarealet med etablering af cykelstier, flere vejtræer mv. Vejens "grønne" udtryk ønskes bevaret og gerne understreget yderligere.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60. Se også skema
Etager: Max. 2½, dog 3½ ved krydset Thistedvej/Viaduktvej
Højde: Max. 10,5 m, dog 14,5 m ved krydset Thistedvej/Viaduktvej.
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Thistedvej
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Knudepunkt i krydset Thistedvej/Viaduktvej: Hjørnebygning skal markeres med særlig udformning.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Thistedvej skal fremstå grøn.
Hegn i skel kun som levende hegn
Oplag kun på tæt hegnede bagarealer
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone