Kommuneplan forsiden

2.4.O3 Lindholm Kirke

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for kirkelige og rekreative aktiviteter. Den fremtidige udvikling af området har det hovedsigte, at sikre kirkens fremtrædende placering i bybilledet, bebyggelsens ensartede udtryk samt at styrke områdets rekreative værdi.


Lindholm Kirke har en fremtrædende placering mod Thistedvej. Samlet set fremtræder områdets bebyggelse som en helhed, hvor det gennemgående materiale er røde teglsten.
Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej og jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab
 
Området ligger i tæt tilknytning til åen og dens kvaliteter.

Fra kirkegården er der udsigt til det grønne bakkedrag ved Lindholm høje.
28-02-2005
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 10,5 m, dog max. 15 m for kirketårn
Beskyttelseslinie: kirke (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Bebyggelse skal fremtræde med facader i røde teglsten.
Kig til Lindholm Høje skal sikres.
Sammenhængende grønt forløb langs Lindholm Å
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone