Kommuneplan forsiden

2.4.D3 Vikingevej

Mål

Området skal fortsat være et blandet bolig- og erhvervsområde. I den fremtidige udvikling af området lægges der vægt på at sikre Vikingevejs grønne karakter.


Erhvervsbebyggelse langs Vikingevej.

Lindholm Vandværk ligger i området.
Miljø

Området berøres af støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord og fra Vikingevej.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 10,5 m
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Støj fra fritidsanlæg
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Hegn i skel kun som levende hegn evt. suppleret med trådhegn.
Vikingevej skal fremstå grøn.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone