Kommuneplan forsiden

2.4.B5 Hvorupvej m.m.

Mål

Målet er et velfungerende boligområde, hvor den dominerende karakter af fritliggende enfamilieshuse fastholdes. I den fremtidige udvikling af området lægges der vægt på at bevare områdets historiske identitet, den grønne karakter og de landskabelige kvaliteter.

Langs med Lindholmsvej er det hensigten at forstærke gaderummets bymæssige karakter og tyngde.


Østermarksvej set med retning mod fjorden.

Hvorupvej er et strukturerende element i området
Miljø

Området berøres af støj fra Lindholmvej og Skybanerne. 

Dele af boligområdet ligger indenfor Nr. Uttrup Skydebaners støjkonsekvenszone, hvilket betyder at der ikke må planlægges for følsom anvendelse så som beboelse og udendørs opholdsarealer. Arealer indenfor zonen kan anvendes til parkering, fælleshus o.l. 

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at sikre Hvorupvej, Østermarksvej og Højens Allé som identitetsskabende historiske strukturer. Den typiske placering af bebyggelsen tæt på gadelinjen er et bevaringsværdigt karaktertræk.


Området har et markant grønt islæt og fra Højens Allé er der udsigt til fjorden. Det er også hensigten at bygge videre på disse kvaliteter.

Eksempel på et karakteristisk parcelhus i området.
Trafik - Veje og stier

Det er blandt andet hensigten at sikre gode stiforbindelser til Lindholm Høje samt de mange rekreative funktioner langs med Voerbjergvej.

28-09-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Rekreative formål
Langs Lindholmsvej også:
Enkeltstående butikker
Klinikker
Kontorer
Service
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelseprocent: Max. 25 for åben-lav, og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2, dog 2½ langs Lindholmsvej.
Højde: Max. 8,5 m, dog 11 m langs Lindholmsvej.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Støj fra Nr. Uttrup Skydebane 
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsens placering ifht. gadelinje skal tilpasses gadebilledet.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for historiske strukturer, terræn og udsigt.
Hegn i skel kun som levende hegn
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige bygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone