Kommuneplan forsiden

2.4.B2 Ellebæk

Mål

Målet er et velfungerende boligområde, hvor enfamilieshuse er den dominerende karakter. Der kan indpasses andre funktioner, hvis det kan ske uden væsentlige gener for boligbebyggelsen.

Det flotte samspil mellem bebyggelsen, haverne og åen udgør et unikt og bevaringsværdigt bymiljø som skal sikres og understreges i den fremtidige planlægning.


Nogle af husene ved Ellebæk har have direkte ned til Lindholm Å.
Miljø

Området påvirkes af støj fra jernbanen og indflyvningen til lufthavnen.

28-02-2005
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1 ½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for naturkvaliteter.
Sammenhængende grønt forløb langs åen
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone