Kommuneplan forsiden

2.4.O1 Gl. Lindholm Skole m.m.

Mål

Målet er en fortsat anvendelse til skole og tilsvarende offentlige/private servicefunktioner. I den fremtidige planlægning af området lægges der vægt på, at de enkelte bebyggelsesstrukturer bindes bedre sammen, og at området som helhed fremtræder som randbebyggelse mod de omgivende veje, bl.a. for at understøtte og fremhæve den centrale beliggenhed i hjertet af Lindholm.


Skolegården ved de ældste skolebygninger på Gl. Lindholm Skole.
Miljø

Området berøres af støj fra Forbindelsesvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Skolens bygninger er opført i flere etaper. De ældste skolebygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, ligger ud til Lindholmsvej og Skolevej, mens de nye bygningslænger er orienteret mod Forbindelsesvejen. Ved etablering af ny bebyggelse på skolens område er det hensigten at styrke skolens fremtræden som en homogen enhed.


De nyere bygningslænger mod Forbindelsesvejen.
28-02-2005
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 for området som helhed.
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12,5 m, dog 15 m for idrætshaller o.l.
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Afskærmende beplantning mod boliger
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone