Kommuneplan forsiden

2.4.R1 Åblink og Voerbjerglund

Mål

Målet er at bevare kolonihaveforeningerne Åblink og Voerbjerglund, som fristeder for byens borgere. Områdets fremtidige udvikling har det hovedsigte, at få bundet de to kolonihaveområder bedre sammen på tværs af Lindholm Å.


Have i Åblink
Byggemuligheder

Det er hensigten at der kun skal kunne opføres kolonihavehuse med tilhørende redskabsskure o.l. samt fælleshus.

Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej og jernbanen.

Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 5 m for kolonihavehuse og max. 8,5 m for anden bebyggelse.
Beskyttelseslinie: å (150 m), gælder ikke bebyggede arealer
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Flystøj, se retningslinie 13.6
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod veje og jernbane.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Vejreservation, se retningslinie 13.1
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
By- og landzone.