Kommuneplan forsiden

2.4.T2 Jernbanen

Mål

Målet er at sikre et tracé til jernbanens forløb gennem Nørresundby. Jernbaneforløbet har også en vigtig rolle som en grøn spredningskorridor for planter og dyr.


Jernbanen forløber gennem Lindholm og Nørresundby landområde.
28-02-2005
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for områdets anvendelse.
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse langs jernbanen.
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod omgivelser
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Byzone