Kommuneplan forsiden

2.4.R4 Ved Åvej

Mål

Området skal fortsat være rekreativt areal med varierede anvendelsesmuligheder, der knytter sig til fritidslivet. I den fremtidige udvikling af området lægges først og fremmest vægt på at sikre natur- og landskabsmæssige kvaliteter.


Idrætsbanerne langs med Åvej

Lindholm Å beriger området
Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej.

18-01-2021
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Beskyttelseslinie: strand (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Beskyttet natur og dige (§ 3/4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for naturkvaliteter og beliggenheden ved fjorden.
Kig til Lindholm Kirke skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.