Kommuneplan forsiden

2.4.R2 Lergravssøerne

Mål

Målet er at områdets anvendelse til rekreative formål skal fortsætte fremover. Området skal overgå til en funktion som offentligt naturområde med tæt tilknytning til Lindholm Fjordpark.

Soe _red
Området rummer store naturværdier og en stor del af området fremtræder næsten uberørt.
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som naturområde.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone