Kommuneplan forsiden

2.4.R3 Lindholm Fjordpark

Mål

Området skal fortsat være rekreativt naturområde. Udviklingen af området har det hovedsigte, at gøre dette endnu mere attraktivt og let tilgængeligt samtidig med, at de natur- og landskabsmæssige kvaliteter sikres. Med kommuneplanen udvides området i nordlig retning langs kysten med et tidligere militært areal. På sigt ønskes fjordparken udvidet yderligere mod nord langs kysten.


Lindholm Fjordpark har stor rekreativ betydning.
Miljø

Området berøres af støj fra lufthavnen.

12-02-2018
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Beskyttelseslinie: strand (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Flystøj, se retningslinie 13.6
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for naturkvaliteter og beliggenheden ved fjorden.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Vejreservation, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone