Kommuneplan forsiden

2.4.B13 Stenholmsvej

Mål

Målet er at skabe et velfungerende mindre boligområde til placering af bebyggels i form af tæt/lav boliger.  

I planlægningen af området lægges der vægt på at tilpasse bebyggelsen ind i de grønne natur- og landskabsmæssige kvaliteter. 

 

Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej. 

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 17
Etager: Max. 1
Højde: Max. 5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for de grønne omgivelser.
Opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes fra den nordlige del af rammeområdet, via Stenholmsvej.
Teknisk forsyning
Der skal afsættes areal til regnvandsbassin.
Zoneforhold

Byzone