Kommuneplan forsiden

2.4.B5 Hvorupvej m.m.

Mål

Målet er et velfungerende boligområde, hvor den dominerende karakter af fritliggende enfamilieshuse fastholdes. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at bevare områdets historiske identitet, den grønne karakter og de landskabelige kvaliteter.

Langs med Lindholmsvej er det sigtet, at forstærke gaderummets bymæssige karakter og tyngde.


Østermarksvej set med retning mod fjorden.

Hvorupvej, der er et strukturerende element i området.
Miljø

Området berøres af støj fra Lindholmsvej og skydebane.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at sikre Hvorupvej, Østermarksvej og Højens Allé som identitetsskabende historiske strukturer. Den typiske placering af bebyggelsen tæt på gadelinie er et bevaringsværdigt karaktertræk.


Området har et markant grønt islæt og fra Højens Allé er der udsigt til fjorden. Det er også hensigten at bygge videre på disse kvaliteter.

Eksempel på et karakteristisk parcelhus i området.
Trafik - Veje og stier

Det er blandt andet hensigten at sikre gode stiforbindelser til Lindholm Høje samt de mange rekreative funktioner langs med Voerbjergvej.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Rekreative formål
Langs Lindholmsvej også:
Enkeltstående butikker
Klinikker
Kontorer
Service
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelseprocent: Max. 25 for åben-lav, og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2, dog 2½ langs Lindholmsvej.
Højde: Max. 8,5 m, dog 11 m langs Lindholmsvej.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsens placering ifht. gadelinie skal tilpasses gadebilledet.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for historiske strukturer, terræn og udsigt.
Hegn i skel kun som levende hegn
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige bygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone