Kommuneplan forsiden

2.4.H5 Lindholm Erhvervspark

Mål

Målet er et attraktivt erhvervsområde for virksomheder, som kan se værdien i en naturskøn beliggenhed ved Lindholm Fjordpark og nærheden til Aalborg Lufthavn.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektur af høj kvalitet og med et bygningsmæssigt udtryk, som medvirker til et godt førstehåndsindtryk af Aalborg, når man ankommer til byen fra Aalborg Lufthavn eller Thistedvej.

Trafik - Veje og stier

Der reserveres et areal til ændring af vejkryds.

12-02-2018
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Butikker til særlig pladskrævende **
Kontorer
Service
Trykkerier
Undervisning
Rekreative formål
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
** Bruttoetageareal: Max. 2.000 m² pr. butik. Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 12,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal have et markant nutidigt formsprog.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning og udendørs udstilling. Skilte skal i størrelse og og udformning fremstå som elegante vartegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Langs Lufthavnsvej plantes træer.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Hegn kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Lufthavnsvej
Vejreservation, se retningslinie 13.1
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Nyt vejkryds ved Lufthavnsvej-Thistedvej-Åblik
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt