Kommuneplan forsiden

2.4.04 Nørresundby Station

Mål

Målet med planlægningen er at sikre, at området fortsat kan anvendes til almennyttige formål, samt sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.


Den gamle stationsbygning bruges nu som lokalt kulturhus.
Byggemuligheder

Området anses for værende fuldt udbygget.

Miljø

Området er belastet med støj fra Stationsvej samt støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den tidligere stationsbygning er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi, jf. retningslinje 5.2.3. Der lægges derfor særlig vægt på, at eventuelle om- og tilbygninger udformes og placeres nøje med respekt for bygningens oprindelige udtryk.

Den gamle station er en markant bygning og et vigtigt kulturhistorisk spor, som bør fremhæves i bybilledet - eventuelt ved en særlig belysningsmæssig indsats.


Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi, hvorfor eventuelle bygningsændringer skal planlægges nøje.
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 35
Etager: Max. 2
Højde: Max. 12 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelige materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Beplantning skal respektere stationsbygningen og banetracéet.
Belysning af bygningen skal afstemmes med omgivelserne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone