Kommuneplan forsiden

2.4.O2 Aalborg Lufthavn

Mål

Målet er at skabe rammerne for en velfungerende lufthavn med et bredt udbud af tilknyttede funktioner og faciliteter. I den fremtidige udvikling af området lægges der vægt på at helheden fremstår eksklusiv og moderne. Af den grund stilles der store krav til bygningernes og udearealers fremtræden. 


Aalborg Lufthavns terminalbygning set fra Lervej.

Der er etableret ny hovedadgangsvej til lufthavnen.
Anvendelse

Området skal primært rumme lufthavnsterminalen, hotel samt P-hus. I terminalen kan indrettes funktioner som fx butikker o.l., klinikker, service, restaurant, opholdsarealer, mødefaciliteter mm.

Lufthavnens egen administration, velfærdslokaler, sikkerhedskontrol etc. har også til huse her. Arealer, hvor der ikke opføres bebyggelse, kan anvendes til bl.a. opholdsarealer, benzintankanlæg samt parkering med servicefunktioner, som fx biludlejning med vaske- og klargøringshaller.

Fra terminalens afgangshal på 1. sal skal der sikres udsigtsmuligheder til såvel flyenes manøvreareal, som til Limfjordsområdet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at Aalborg Lufthavn skal fremtræde som en flot og moderne lufthavn.
27-05-2013
Anvendelse
Butikker ved
trafikanlæg o.l.*
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Kontorer
Klinikker mv.
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Transport o.l.
Forsvarsformål
Benzinsalg (evt. inkl. kiosk)*
Naturområder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m²
pr. butik dog 1 butik på max 600 m² i lufthavnsterminalen  
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebygget areal: max 40%
Højde:
Terminalbygning/
Parkeringshus/
Hotel max. 16 m - tårne, kupler mv. max. 20 m
Øvrige bygninger max. 8,50 m
Master mv. max. 25 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Længebygninger skal gives et åbent facadeudtryk.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Interne veje, opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone