Kommuneplan forsiden

2.4.H1 Voerbjergvej

Mål

Området skal udvikles med erhvervsvirksomheder, som ikke giver gener i forhold til omgivelserne. Der skal lægges vægt på at forskønne det visuelle udtryk af bygninger, friarealer mv.


Den sydlige del af området langs Voerbjergvej
Miljø

Området berøres af støj fra jernbanen og Voerbjergvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med områdets synlige placering tæt ved boligområder, rekreative arealer og Lindholm Høje, stilles der krav til bebyggelsens arkitektur og dimensioner. Der må eksempelvis ikke etableres (lager)haller større end 300 m2.

Der er udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Anvendelse
Butikslignende formål
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkerier
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o. l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Kun sådanne typer af Fritidsanlæg og Undervisning, der kan indpasses i et erhvervsområde.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Bebygget areal: Max. 40%.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 10,50 m.
Areal pr. lagerhal o.l.: Max. 300 m2.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed ved jernbanen og nærheden til boligområder.
P-pladser og friarealer mod jernbane og Voerbjergvej skal fremstå grønne.
Udendørs oplag skal skærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se Illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.