Kommuneplan forsiden

2.4.B3 Åvej

Mål

Målet er en velfungerende bebyggelse af enfamilieshuse. Det flotte samspil mellem bebyggelsen, haverne og åen udgør et unikt og bevaringsværdigt bymiljø, som skal sikres og understreges i den fremtidige planlægning.


Boligbebyggelsen langs med Åvej har have direkte ned til Lindholm Å.
Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej og indflyvningen til Aalborg lufthavn.

28-02-2005
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1 ½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for naturkvaliteter.
Sammenhængende grønt forløb langs åen
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone