Kommuneplan forsiden

2.4.B1 Ringholmsvej

Mål

Målet er et velfungerende boligområde, hvor den karakteristiske røde stokbebyggelse er den dominerende bebyggelsestype. Friarealernes parkagtige karakter med store træer skal bevares, men opholdsmulighederne skal gøres mere varierede. Der lægges desuden vægt på at skabe visuel og funktionel sammenhæng til nærbanestationen.


Etagehuse i 3½ etage på Ringholmsvej. Bebyggelsen er opført i de karakteristiske røde teglsten.
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max.
bebyggelsesprocent
72063
72071
249656
249664
249672
Frank Rygårds Vej 1
Frank Rygårds Vej 2
Ringholmsvej 2
Ringholmsvej 3
Ringholmsvej 10
67
77
84
45
90
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter
Miljø

Området berøres af støj fra Lindholmsvej og jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med bestemmelsen om bebyggelsens udformning og placering er det hensigten at fremhæve og bygge videre på karakteristiske strukturer. Dels i form af den "røde" stokbebyggelse, og dels i form af den oprindelige landevejsbebyggelse langs med Lindholmsvej. Nye bygninger må dog gerne gives et modernistisk formsprog og suppleres med alternative materialevalg.

Det er også hensigten at fremhæve terrænformer og udsigter til fjorden.

Der er behov for en opgradering af områdets arealer til fælles ophold. Hensigten er at skabe mere varierede muligheder i form af arealer, der både rummer åbne arealer, nicher med tæt, afskærmende beplantning samt arealer med legeredskaber mv.

Trafik - Veje og stier

Langs områdets nordlige afgrænsning ligger det tidligere kridtbaneareal, der i dag er indrettet til rekreativ stiforbindelse. Stien føres mod vest over Stationsvej og jernbanen via en bro, og mod øst under Lindholmsvej via en tunnel til kridtgraven og boligbebyggelsen Lindholm Søpark. Det er hensigten at det rekreative stiforløb skal bevares i den fremtidige planlægning.


Den rekreative sti langs med den tidligere kridtbane er en værdifuld forbindelse i det tætte byområde.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 åben-lav, max. 40 for tæt-lav og max. 70 for etage. Se også skema.
Etager: Max. 2½ for åben-lav og tæt-lav og max 3½ for etage. 
Højde: Max. 10,5 m for åben-lav og tæt-lav, og max. 14,5 m for
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Lindholmsvej
Fælles opholdsareal: Min. 20%
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg respektere eksisterende bebyggelse og terræn.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone. Del af vejareal er i landzone.