Kommuneplan forsiden

2.4.B7 Uldalsvej

Mål

Målet er et velfungerende boligområder, hvor der gives mulighed for at indpasse funktioner, der naturligt hører hjemme i et boligområde. I den fremtidige planlægning er det endvidere hensigten at bygge videre på de karakteristiske røde etageboligbebyggelsers udtryk og forstærke den bymæssige karakter langs Lindholmsvej.


Karakteristiske røde etageboligbebyggelser
Miljø

Området berøres af støj fra Lindholmsvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med bestemmelsen om bebyggelsens udformning og placering er det hensigten at fremhæve og bygge videre på karakteristiske strukturer. Først og fremmest i form af den "røde" etageboligbebyggelse. Nye bygninger må dog gerne gives et modernistisk formsprog og suppleres med alternative materialevalg, såfremt helhedsbilledet bevares.

Det er også hensigten at fremhæve terrænformer og udsigter til fjorden.

Der er behov for en opgradering af områdets arealer til fælles ophold. Hensigten er at skabe mere varierede muligheder i form af arealer, der både rummer åbne arealer, nicher med tæt, afskærmende beplantning samt arealer med legeredskaber mv.Området rummer også idag andre bebyggelsesudtryk.
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 for tæt-lav og max. 70 for etage
Etager: Max. 2½ for tæt-lav og max. 3½ for etage
Højde: Max. 10,5 m for tæt-lav og max. 14,5 m for etage
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Lindholmsvej
Fælles opholdsareal: Min. 20%
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg respektere eksisterende bebyggelse og terræn.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone. Del af vejareal er i landzone.