Kommuneplan forsiden

2.4.H4 Lufthavnvej øst

Mål

Målet er en fortsat anvendelse til erhvervsformål.

Området kan berøres af en fremtidig planlægning for en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinien.

I forbindelse med en ny samlet planlægning for berørte arealer, skal også dette erhvervsareal revurderes.


Chr. Adams Vej er den primære adgangsvej til området.
Miljø

Området berøres af støj fra lufthavnen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Anvendelse
Hotel/restaurant (kun bar/restauration o.l.)
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkerier
Undervisning (kun kursus/konference)
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3½
Højde: Max. 15 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Beskyttet natur §3
Arkitektur - Byrum og landskab
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på  tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone