Kommuneplan forsiden

2.4.B4 Venøvej m.m.

Mål

Målet er et velfungerende boligområde, hvor det karakteristiske udtryk er enfamilieshuse med en placering tæt ved vejen. Der kan også indpasses andre funktioner, hvis det kan ske uden væsentlige gener for eksisterende boliger.Områdets bebyggelse har en meget blandet karakter, men er oftest placeret tæt på gadelinie.
Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej, jernbanen og indflyvningen til lufthavnen.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Service
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1 ½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone