Kommuneplan forsiden

2.4.D2 Kridtvej m.m.

Mål

Målet er at områdets blandede karakter skal fastholdes, men med boligfunktionen som den primære. Der lægges desuden vægt på at understrege de grønne strukturer og forløbet Kridtvej/Voerbjergvej som en identitetsskabende historisk struktur.


Villaer på Klinikvej.

Bebyggelse ved Kridtvej.
Miljø

Området berøres af støj fra Voerbjergvej, jernbanen og indflyvningen til lufthavnen.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for boliger og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Voerbjergvej/Kridtvej
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal bevares.
Boligbebyggelse skal opføres som fritliggende huse med saddeltag.
Markant beplantning skal bevares.
Hegn i skel kun som levende hegn
Bevaringsværdige bygninger
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone