Kommuneplan forsiden

Fordebat for boligområde i det vestlige Sdr. Tranders

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte en planlægning for et boligområde i det vestlige Sdr. Tranders.  

Baggrund for debatten
Projektområdet er beliggende i den vestlige del af Sdr. Tranders ud mod Karlfeldts Alle og Universitetsområdet. Den østlige del af området ligger inden for den eksisterende landsbyafgrænsning, mens den vestlige del af området ligger uden for, og ønskes inddraget i landsbyafgrænsningen. 

Der lægges dermed op til en geografisk udvidelse af den eksisterende landsbyafgrænsning. 

 Rammekort Bartelshave Fordebat

Figur 1: Den hvide linje markerer projektområdet. Den eksisterende landsbyafgrænsning er vist med blå, mens det vestlige areal, der ønskes inddraget i landsbyafgrænsningen, er vist med pink. 

Konkret ønsker en privat bygherre at opføre tæt-lav boligbebyggelse. 

Det skal ved en udvidelse af landsbyafgrænsningen sikres, at selve bebyggelsen, herunder private haver og parkeringsarealer, holdes inden for den eksisterende landsbyafgrænsning. Bebyggelsen skal opføres i henhold til de eksisterende bestemmelser for byggemuligheder inden for landsbyafgrænsningen.

Ved en udvidelse af landsbyafgrænsningen muliggøres det, at den vestlige del af området kan anvendes til vejadgang, stiforbindelse, beplantning og fælles opholdsarealer for den kommende bebyggelse. Det skal sikres, at området indpasses i den eksisterende landsby bl.a. ved at arbejde med beplantning inde i selve boligområdet samt i områdets vestlige del, hvor der skal sikres en grøn afslutning på området. Vi vil gerne høre dit forslag til indretningen af dette areal.

Området i dag
Den nordlige del af området rummer flere mindre erhvervsvirksomheder. En udvidelse af landsbyafgrænsningen og en planlægning for boligområdet ændrer ikke på dette areal. Arealet indgår i planlægningen, da det i dag ikke har en sammenhængende lokalplan, der administrerer arealet. 

I den sydlige del af området ligger en firlænget gård. Denne skal forventes nedrevet ifm. opførelse af boliger i området. 

Den øvrige del af området ligger i dag ubebygget. 

Vi vil gerne høre dit synspunkt 

  • Hvilke rekreative funktioner og indretning kunne du ønske dig i den grønne kile/vestlige område?
  • Hvordan kan den grønne afgrænsning af arealet se ud?
  • Er der særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål, eller er der andre forhold, som du mener, der bør belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde. Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og politisk behandling i By- og Landskabsudvalget, hvor der tages stilling til den videre planlægning.

Opsamlingen på fordebatten vil blive taget med som input til den videre planlægning, som blandt andet omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling & Byggeri. De skal være modtaget senest 13. oktober 2021 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Cecilie Overgaard Jensen, tlf. 20 96 44 49, eller e-mail.