Kommuneplan forsiden

Loge og boliger på Hasserisgade 18

Aalborg Kommune har modtaget en forespørgsel om mulighed for at nedrive den eksisterende bygning og efterfølgende opførelse af ny bygning på ejendommen.

Den eksisterende bygning er registreret som bevaringsværdig, men er i forfald. Den påtænkte nye ejendom er udformet i henholdsvis 2, 3 og 4 etager med nye faciliteter til logerne i nederste etage og boliger på de øvrige etager.

Da der er tale om en væsentlig ændring i anvendelsen af området i forhold til den nuværende, skal der ifølge planloven være en forudgående høring (fordebat), inden kommunen vedtager et nyt planforslag for området.

I denne fordebathar alle i perioden fra den 9. november 2020 til den 7. december 2020 mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces. Det kunne f.eks. omhandle:

  • Hvad er dine ønsker til et projekt på dette areal?
  • Hvad skal projektet give til området?
  • Hvad er vigtigt for at bevare kvaliteterne i området?
  • Bør der etableres boliger på arealet?

Udklip (1)

Eksisterende Loge

1 (1) 2 (1)

3

Projektforslag

4 (1)

5 6

Beskrivelse af projektforslaget Grunden er beliggende i overgangen mellem Aalborg centrum, Aalborg Arrest og det begyndende og åbne villakvarter mod Hasseris.

Udklip1

Med placeringen af grunden i ”tragten” eller ”åbningen” mellem Hasserisgade og Anders Borks Vej, og afgrænset mod vest af Kong Hans Gade opstår et defineret ”byggefelt”.

Bygningen foreslås opført med en op-/nedtrapning med to etager mod arresten i vest og fire etager mod etageboligerne og den mere urbane bebyggelse mod øst. Denne udformning medvirker til at åbne mulighed for store sammenhængende opholdsarealer og tagterrasser mod vest.

Forslaget indebærer samtidig, at den nuværende offentlige p-plads flyttes til arealets vestlige del, hvor der findes ny offentlig p-plads.

Bygningen er disponeret omkring en éntydig funktionsopdeling – Logerne er placeret i en ”høj kælder” i nederste niveau under terræn, og ovenpå findes bygningsarealer til erhverv og/eller boliger. På den måde sikres en vis diskretion fra omverdenen samtidig med af gode uderum og lysindfald bevares.

Ankomsten til logerne sker fra parkeringsarealet, hvorfra der er adgang til både trappe og elevator, og en dagslysgivende, begrønnet og rummelig ankomstgård byder velkommen. Skal man i steder til de øvrige etager, så finder man hovedindgangen hertil fra Anders Borks Vej mod nord, hvor en centralt placeret opgang fører op i bygningen. Opgangen leder også til nederste niveau, hvor depoter og disponible rum findes.

Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer Kommuneplanens ramme for området giver i dag mulighed for anvendelse til kulturelle formål, undervisning, institutioner og tekniske anlæg. For at ændre anvendelse til bl.a. boligformål, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Foreløbig tidsplan Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for arealet. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg samt et forslag til lokalplan. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring medio 2021. Det forventes at planerne kan godkendes endeligt ultimo 2021.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltnin-gen, Sune Riis Østergaard, tlf. 99 31 22 28, eller via kontaktforumlaren her.

Du har mulighed for at deltage i debatten ved at fremsendte idéer, synspunkter og forslag senest den 7. december 2020 via kontaktforumlaren: www.aalborg.dk/kontakt

Du har også mulighed for at indlevere dine bemærkninger til By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post. Dette debatmateriale og yderligere oplysninger om projektet, kan ses på Aalborg Kommunes hjemme-side www.aalborgkommuneplan.dk under Nyheder.

 

22-10-2020