Kommuneplan forsiden

Fordebat om Nordjyllands Ressourcepark, Erhverv Øst

Aalborg Kommune har på baggrund af henvendelse fra Aalborg Forsyning den 13. oktober 2021 besluttet, at igangsætte en revision af kommuneplanen for etablering af Nordjyllands Ressourcepark i Erhvervsområdet i Aalborg øst.

Baggrund og synergi
Danmark har fastsat et mål om at nedbringe de nationale drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Ca. 1/4 af den mængde drivhusgasser, som den enkelte borger giver anledning til, stammer fra vores daglige forbrug og deraf følgende affald og overskud af ressourcer. Affaldsproduktion og -behandling er således centralt i forhold til at imødegå klimaforandringer.

Aalborg Kommune har høje ambitioner om at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald. I/S Reno Nord og Aalborg Kommune ønsker at virkeliggøre en ny vision for, hvordan der tænkes håndtering, genanvendelse, genbrug, energiudnyttelse og minimering af affald. Det skal ske ved at samle centrale aktører og faciliteter for affalds- og ressourcebehandling på èn samlet lokalitet i Aalborg Øst, i det der kaldes Nordjyllands Ressourcepark.

En væsentlig del af området skal indeholde fremtidens genbrugsplads, der med sortering i nødvendige fraktioner, bliver et væsentligt borgerrettet element i Nordjyllands Ressourcepark.

Aalborg Forsyning, Renovations nuværende facilliteter, i form af administration, drift m.m. på adressen Over Bækken, er udnyttet fuldt ud, og de tilhørende faciliteter er utidssvarende og står over for en gennemgribende renovering. Aalborg Forsyning, Renovations administration og drift vil derfor flytte til Aalborg Øst, og vil naturligt indgå som en del af Nordjyllands Ressourcepark

I/S Reno Nord har samtidig et ønske om at få flyttet det nuværende sæsonlager for affald til nye opdaterede lagerfaciliteter tæt på affaldsforbrændingsanlægget med der af følgende mindre miljøbelastning, da transportafstande minimeres væsentligt.

Planlægning
Området som ønskes udpeget til Nordjyllands Ressourcepark er i dag delvist udnyttet ud fra gældende lokalplaner. 

Der er dog behov for et nyt revideret og opdateret plangrundlag både på kommune- og på lokalplanniveau, da den fremtidige anvendelse ikke er i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Gældende lokalplaner i området kan dog udnyttes fuldt ud ind til andet besluttes.

Placering I Aalborg Øst 450 Pixel
Mettes Reviderede Kort

Fredskov
En del af det areal der ønskes anvendt til Nordjyllands Ressourcepark er i dag fredskov. Udnyttelsen af arealet til genbrugsplads forudsætter derfor, at Miljøstyrelsen efterfølgende godkender ophævelsen af fredskovspligten i henhold til skovloven. Området med fredskov udgør ca. 8 ha. Der sikres en fremtidig øst-/vestgående grøn stiforbindelse i den nordlige del af fredskoven.Fredskov

Foreløbig tidsplan
Første led i processen er denne fordebat, hvor Aalborg Kommune i en periode på ca. 4 uger indkalder synspunkter, ideer og forslag til planlægningen fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede.

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for Nordjyllands Ressourcepark med en revision af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg, en eller flere lokalplaner og miljørapport for Nordjyllands Ressourcepark.

Den kommende lokalplanlægning for Nordjyllands Ressourcepark vil blive gennemført ved en eller flere lokalplaner, og sandsynligvis i forskellige faser. 

Et forslag til kommuneplantillæg, miljørapport og en eller flere lokalplaner forventes udsendt i offentlig høring i 8 uger henholdsvis forår/efterår 2022.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen ved Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243, (Mette Kristoffersen i uge 42, tlf 9931 2220) og Claes Ellegaard Nissen på tlf. 2062 8046 fra Miljø- og Energiforvaltningen vedr. Nordjyllands Ressourcepark.

Du kan desuden fremsende bemærkninger, ideèr, synspunkter og forslag til planlægningen. Disse skal være modtaget:

senest den 12. november 2021

via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

DJI_0762_400 Pixel
DJI_0752_400 Pixel
IMG_1274_400 Pixel

Bemærkninger fra fordebatten i perioden 13. oktober - 12. november 2021.

13-12-2021