Kommuneplan forsiden

Fordebat for fastfoodrestaurant og butik ved Hjørringvej, Nørre Uttrup

Aalborg Kommune har fået to henvendelser med ønsker om igangsætning af planlægning ved Hjørringvej for hhv. en fastfoodrestaurant syd for Rosenvænget og en dagligvarebutik på Nørre Uttrup Torv.

Med fordebatten ønsker Aalborg Kommune at indkalde synspunkter, idéer og forslag til de to konkrete ønsker, samt til den fremtidige planlægning i det hele blandede erhvervs- og butiksområde langs Hjørringvej.

Erhvervs- og butiksområdet er begunstiget af beliggenheden ud mod den befærdede Hjørringvej, men det giver også samtidigt trafikale udfordringer, der skal tages højde for i planlægningen. Samtidigt skal der også vises hensyn til de bagvedliggende boligområder.

Fordebat _kortillustration -01
Kort: Erhvervs- og butiksområdet med markering af de to ønskede planlægninger.

Beskrivelse af projekterne
Fastfoodrestaurant: Der er ønske om at planlægge for en fastfoodrestaurant syd for Rosenvænget. Det vil medføre en øget trafikbelastning og en ændret trafikstruktur i området. Konkret vil det betyde, at der skal etableres et signalreguleret kryds mod Hjørringvej, og at der skal findes en trafikal løsning til vejbetjening af fastfoodrestauranten, som ikke belaster de bagvedliggende boliggader.
Det er pt. usikkert hvorvidt der kan findes en brugbar trafikal løsning, men en idé er en vejlukning af Rosenvænget øst for Krusemyntevej. Konsekvenserne vil være en ændring af trafikmønstret, med mulighed for øget kødannelse ud til Forbindelsesvejen og andre trafikale gener i kvarteret. Der er forventning om mindre gennemkørende trafik i boligkvarteret, men også om en vis omvejskørsel for kvarterets beboere.

Dagligvarebutik: Dagligvarebutikken vil erstatte alle de eksisterende butikker på Nørre Uttrup Torv. Området vil derfor få et markant anderledes udtryk. Det er foreslået at indrette dagligvarebutikken med aktivitetsarealer på taget, fx i form af en indhegnet boldbane. Trafikafviklingen forventes at kunne foregå på samme måde som i dag.

Illustrationer
Illustration 1: Skitse af idé til vejadgang til fastfoodrestauranten via Rosenvænget, med vejlukning øst for Krusemyntevej. Illustration 2: Eksempel på dagligvarebutik med boldbane i Valby. Illustration 3: Kortskitse af hvordan dagligvarebutik og parkeringsareal kan placeres på Nørre Uttrup Torv.

Spørgsmål til debat

  • Skal der fremover være mulighed for en fastfoodrestaurant ved Rosenvænget?
  • Skal det nuværende butiksmiljø på Nørre Uttrup Torv erstattes af en enkelt dagligvarebutik?
  • Hvordan skal trafikken i området håndteres, og hvilke hensyn er vigtige at tage?
  • Hvordan skal erhvervs- og butiksområdet langs Hjørringvej udvikle sig i fremtiden?

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 2. oktober 2020 på e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, byplanlægger Esben Obeling, tlf. 99 31 23 61, plan.udvikling@aalborg.dk.