Kommuneplan forsiden

Fordebat - Planlægning for arealer til energiproduktion

Aalborg Kommune har en langsigtet politisk målsætning om, at kommunen i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler.

Aalborg Kommune har igangsat udarbejdelsen af en ny energistrategi, som skal være færdig i 2019. Strategien skal danne baggrund for de langsigtede beslutninger, der skal til for at sikre den grønne omstilling og opfyldelse af de lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger. Når brugen af kul på Nordjyllandsværket udfases senest i 2030, forventes det, at energiforsyningen i Aalborg Kommune fremadrettet vil blive baseret på en kombination af forskellige teknologier som f.eks. biogas, solvarme, vindenergi, geotermisk energi, biomasse mv

En del af disse teknologier er meget arealkrævende, hvorfor By- og Landskabsudvalget har besluttet, at der som en del af revisionen af kommuneplanen og sideløbende med udarbejdelse af energistrategien igangsættes en planlægning for arealer til energianlæg (vindmøller, solceller og biogasanlæg).

Overordnet set er der rigtig mange interesser og et stort pres på at udnytte arealerne i det åbne land. Derfor er det vigtigt at se det samlet, så der kan ske en afvejning og prioritering.

Principper for planlægning af arealer til energiproduktion
Planlægningen for arealer til energianlæg vil bl.a. tage udgangspunkt i disse overvejelser:

  • Den nye energistrategi 2019 og de politiske målsætninger, som den kommer til at indeholde, vil være grundlag for hvor mange vindmøller og solcelleparker (hektar), der skal planlægges for.
  • Der vil om muligt blive arbejdet med energilandskaber. Det vil sige arealer, hvor det både er muligt at placere vindmøller, solceller og evt. andre energiformer. Det udnytter infrastrukturen fx transformerstati-oner bedst, og begrænser nabogener til færrest områder.
  • Vindmøller skal holdes i passende afstand af byer og større landsbyer, så færrest får risiko for gener.
  • Som udgangspunkt kan solenergianlæg ikke opsættes inden for Det Grønne Danmarkskort, skovrejsning mv. Det skal undersøges hvilke udpegninger, der kan kombineres med solenergianlæg.
  • Det overvejes om solceller bør opsættes på grundvandstruede arealer som en form for grundvandssikring. Det gælder dog ikke solfangere.

Debatfolder
Du kan se debatfolderen her.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen;
Alex Tolstrup, tlf. 9931 2233, alex.tolstrup@aalborg.dk eller
Peter Serup, tlf. 9931 2240, peter.serup@aalborg.dk

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til ny planlægning for energianlæg. De skal være modtaget senest 8. oktober 2018 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til: By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).