Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudvikling i Romdrup

Aalborg Kommune er ved at undersøge mulighederne for boligudbygning i Romdrup. Kommunen ønsker derfor at indkalde synspunkter, ideer og forslag, forud for igangsætning af en revision af kommuneplanen for Romdrup og en lokalplan for hele Romdrup by.

Kommuneplanramme 450 Pixel (1)
Landsbyafgrænsningen af Romdrup 

Baggrund
Baggrunden for debatten er et ønske om en dialog, om hvordan den videre udvikling af Romdrup skal/kan ske.

Forud for denne fordebat har der været drøftelser om en lokalplan for en gårdbebyggelse i Romdrup, og der har været afholdt et udendørs borgermøde ved Sognegården i Romdrup den 12. august 2020. Derudover er der i de senere år opført flere nye boliger i Romdrup på eksisterende parceller.

I løbet af efteråret/vinteren 2020 er der blevet udarbejdet en kulturmiljøscreening af Romdrup, som skal danne baggrund for det videre planlægningsarbejde. Derudover er der andre interesser, der skal varetages som fx boligudbygning, grundvandsinteresser og trafikale forhold i det videre planlægningsarbejde.

Borgermøde 250 Pixel (2)
Borgermøde i Romdrup den 12. august 2020

IMG_9786 250 Pixel (1)
Slynget vejforløb i Romdrup

Spørgsmål til debat:

  • Hvad vil yderligere boligudbygning komme til at betyde for landsbyen Romdrup og for dig som borger?
  • Er det vigtigt for dig/for landsbyen, at de store gårdbebyggelser bevares?
  • Har du konkrete idéer og forslag til, hvad og hvordan gårdbebyggelserne i Romdrup eventuelt kan benyttes?
  • Hvordan sikres, at nye boliger i landsbyen bedst tilpasses kulturmiljøet Romdrup?
  • Hvilke forhold synes du, der skal tages hensyn til i den videre byudvikling i Romdrup?
  • Hvilken type af boliger er der behov for i Romdrup?
  • Har du iøvrigt konkrete idéer og forslag til nye funktioner og udnyttelse af bebyggelser/friarealer i Romdrup?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål, og er der andre forhold, som du mener skal belyses i det videre planlægningsarbejde så send dem gerne til os. 

Foreløbig tidsplan
Første led i processen er dette fordebatmateriale, som er udarbejdet på baggrund af det tidligere forløb samt kulturmiljøscreeningen. Aalborg Kommune vil derfor i en periode på ca. 4 uger indkalder synspunkter, ideèr og forslag til planlægningen for byudvikling i Romdrup fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede.

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljerede planlægning for Romdrup med en revision af kommuneplanramme 7.1.L1 Romdrup i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan for hele Romdrup by. Disse planer forventes udsendt i høring medio 2021.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen ved Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.

Du kan desuden fremsende dine ideèr, synspunkter og forslag til planlægningen. Disse skal være modtaget senest den 26. marts 2021 via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

 

Kulturmiljøscreening af Romdrup

Opsamling på fordebat i By- og landskabsudvalget den 29. april 2021

18-02-2021