Kommuneplan forsiden

Fordebat for militært område i det nordlige Nørresundby, Aalborg Kaserne

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte en planlægning for militært område af Aalborg Kaserne i den nordlige del af Nørresundby.

Forsvarsministeriet har behov for at udvikle Aalborg Kaserne, da støj, natur og placeringen ved byen begrænser Forsvarets aktiviteter, som har været stigende de senere år og fortsat med øgeta ktivitetsniveau. Der ønskes en samlet plan for hele kaserneområdet, som giver Forsvaret elastik i eres planlægning, som er afhængig af forsvarsforlig.

Baggrund
Aalborg Kaserne har ligget på sin nuværende placering siden 1950’erne og har løbende udvidet bygningsmassen, men står nu overfor en optimering af deres bygninger. Forsvaret ønsker at etableres nye bygninger, renovere og sanere områder. Der har hidtil ikke været nogen planlægning af området.

Planlægning for kasernens område
Aalborg Kaserne er beliggende oven på en af kommunens største grundvandsressourcer, som forsyner hele Nørresundby og en del af oplandet, og er meget sårbar overfor forurening. Derfor må der kun planlægges på området, hvis det kan sikres at grundvandsressourcen beskyttes fuldt ud.

En samlet planlægning for området kan sætte rammerne for fremtidige anlæg under hensyntagen til grundvandsressourcen. Området udvides ikke i forhold til den nuværende afgrænsning, og der sker kun ændringer i driften, men ikke i areal-anvendelsen. Det vil også fremover være kaserneområde ligesom i dag.

Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt rent planlægningsmæssigt at lægge Aalborg Kaserne i områder udenfor OSD og indvindingsoplande, når den kommende aktivitet allerede eksisterer på arealet. Desuden vil Forsvarets arealer være omfattet af sikkerhedsmæssige krav, som kan begrænse mulighederne for alternativ placering og som gør en eksisterende placering fordelagtig.

Derfor vurderes det, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at udlægge det som rammeområde.

Der ønskes derfor planlagt for kasernens bebyggede areal, som afgrænset på kortet.

Boliger overføres til boligramme
Boligerne på Gyldenløvesvej var tidligere en del af Aalborg Kaserne. Som en del af planlægningen ønskes området planlagt til boligformål, som markeret på kortet.

5-035_fordebat

Spørgsmål til debat

  • Skal der planlægges for militære formål i landzone på kasernens område?
  • Skal Gyldenløvesvej planlægges til boligformål i byzone?
  • Er der andre natur- og miljøinteresser, der skal varetages i planlægningen?

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By og Land, Byudvikling og Byggeri. De skal være modtaget senest 8. april 2022 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By og Land, Sofie Larsen, tlf. 99 31 20 31 eller e-mail.