Kommuneplan forsiden

Fordebat for nyt boligområde Uggerhalnevej i Grindsted

Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at igangsætte en planlægning for etablering af en ny boligudstykning i Grindsted.

I Grindsted er status, at der ikke er noget ønske om at realisere nogen af de eksisterende udlagte arealer til boliger. Men der er en efterspørgsel efter nye grunde og et konkret ønske om, at der bliver mulighed for udstykning af grunde til boliger.

I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er således en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

I det konkrete projekt har en lokal grundejer ønsket at inddrage og udstykke et område, der i dag anvendes til landbrugsdrift, til boliger. I forlængelse heraf har der været en drøftelse med samrådet, som på baggrund af deres interesser og vurdering af behovet udtrykker deres fulde støtte til en gennemførelse af projektet.

Kommuneplanrammer Grindsted

Beskrivelse af projektet
Det område, der ønskes inddraget som en del af Grindsted, udgør et areal på ca. 2 hektar. Områdets placering er angivet på ovenstående kort. Området ønskes udnyttet til boligformål, og vil få selvstændig vejadgang fra Uggerhalnevej.

Området ligger i forlængelse af det eksisterende boligområde ved Tranevej, og forventes at få tilsvarende rammer i forhold til bebyggelse, etager, højder mv. Området vil være en forlængelse af Grindsted mod syd, men da der syd herfor er område med særlige drikkevandsinteresser, forventes byen ikke at fortsætte yderligere mod syd.

For at arealet kan inddrages i kommuneplanen til boligformål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området til boligformål. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 27. januar til 10. februar 2016 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • Den ændrede afgrænsning af byen samt afrundingen af byen mod det åbne land og Hammer Bakker
  • Natur- og landskabsinteresser - Området er i sammenhæng med Hammer Bakker udlagt til naturområde, udpeget som en grøn kile samt særligt værdifuldt landskab. Hvad betyder den ændrede anvendelse for disse udpegninger?
  • Er der en påvirkning i forhold til drikkevandsinteresserne i den sydlige afgrænsning af området?

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i foråret 2016. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt i sommeren 2016.

Deltag i debatten
Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til den forestående planlægning, bedes du sende dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde. De skal være modtaget senest 10. februar 2016 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).


Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Peter Serup, tlf. 99 31 22 40, peter.serup@aalborg.dk

 

21-01-2016