Kommuneplan forsiden

Byudvikling Romdrup

Aalborg Byråd godkendte den xx. xx 2020 (fx 24. december 2017) et forslag til kommuneplantillæg for x.xxx.

I perioden

xx. xxx til den xx. xxx 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

  • Redegørelse til tillæg x.xxx
  • Retningslinie
  • Kommuneplanramme x.x.xx (HUSK LINK)

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her (HUSK AT ÆNDRE LINK).

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan x-x-xxx.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte xxx, tlf. 9931xxxx.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx. xxx 2020 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljøvurdering

Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest xx. xxx 2020. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

eller

I forbindelse med kommuneplantillæg x.xxx er der udarbejdet en miljørapport (VVM og MV). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport. (HUSK AT ÆNDRE LINK)

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby