Kommuneplan forsiden

Fordebat for nyt boligområde på Egholm Færgevej i Aalborg

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for etablering af en boligbebyggelse på Egholm Færgevej i Aalborg.

Arealet er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål. Den nye planlægning forudsætter derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til boligformål.

Arealet er i dag ejet af Aalborg Kommune. Det er kommunens hensigt, at arealet efterfølgende skal udbydes til salg.

Billede

Beskrivelse af projektet
Det område, der ønskes inddraget i den forestående planlægning udgør et areal på ca. 6.200 m². Områdets placering er angivet på oversigtskortet.

Området ligger i forbindelse med den eksisterende boligbebyggelse på Egholm Færgevej. Det er ønsket, at der skal kunne etableres bebyggelse i op til fire etager, og med en bebyggelsesprocent på 80-100.

For at arealet kan inddrages til boligformål i kommuneplanen skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen til dette formål. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 17. marts 2022 til 14. april 2022 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Spørgsmål til debat
Hvilke fordele og/eller ulemper ser du, ved at arealet omdannes til boligformål? Har du særlige ønsker til projektets udformning? Er der forhold, som du synes, man bør tage særligt hensyn til i planlægningen?

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i efteråret 2022. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt i foråret 2023.

Deltag i debatten Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By og Land, Byudvikling og Byggeri. De skal være modtaget senest 14. april 2022 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By og Land, Sune Riis Østergaard, tlf. 25 20 22 28, Email.