Kommuneplan forsiden

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte en planlægning for en dagligvarebutik på hjørnet af Hattemagervej og Ny Kærvej. Planlægningen skal give mulighed for en dagligvarebutik på 1.200 m² inkl. varemodtagelse, med placering indenfor et nyt lokalcenter.

Baggrund for debatten
Projektområdet er beliggende ved Ny Kærvej øst for Østerå og det eksisterende boligområde i Kærby. Her ønsker en virksomhed at etablere en dagligvarebutik, hvor der i dag er en Røde Kors genbrugsbutik samt en bygning med kontorfaciliteter. Området ligger i en eksisterende kommuneplanramme udlagt til erhvervsformål, hvorfor det ikke er muligt at realisere planlægningen for en dagligvarebutik.

For at muliggøre planlægningen for en dagligvarebutik, lægges der op til en geografisk placering af et lokalcenter, der erstatter den eksisterende kommuneplanramme til erhvervsformål for det område, der er omfattet af projektet. Det nye lokalcenter vil fungere som en overgang mellem det eksisterende boligområde vest for Østerå og erhvervsområdet øst for. Samtidig skal der afgrænses et nyt lokalcenter i kommuneplanens retningslinje ”Butikker i øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre” for at muliggøre lokalplanen.

Området vurderes til at være velegnet til lokalcenter, da dagligvarebutikken alene skal tjene til lokalområdets daglige forsyning. Der skal der arbejdes med beplantning langs Ny Kærvej og på p-arealerne.

Pdf (1)
Illustration: Forslag til nyt lokalcenter.

Spørgsmål til debat
Vi vil gerne høre dit synspunkt på planlægningen af lokalcenteret.

  • Skal der planlægges for en ny dagligvarebutik ved Ny Kærvej?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål, eller er der andre forhold, som du mener, der bør belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde.

Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og politisk behandling i By- og Landskabsudvalget, hvor der tages stilling til den videre planlægning. Opsamlingen vil blive taget med som input i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Udarbejdelsen af disse planer forventes at forgå i løbet af 2022. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling og Byggeri. De skal være modtaget senest 6. maj 2022 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, byplanlægger Magnus Sebastian Behrendt, på tlf. 22 16 69 93 eller via kontaktforumlaren.