Kommuneplan forsiden

Fordebat for ny daginstitution på Skydebanevej

Aalborg Byråd vedtog d. 4. november 2019 årsbudget 2020. I denne sammenhæng er det besluttet, at der skal opføres tre nye daginstitutioner i Aalborg Kommune, heraf en på Skydebanevej.

Den nye daginstitution på Skydebanevej er tænkt placeret på Skydebanevej 13, hvor der i dag ligger en legeplads, kendt som ’skrammellegepladsen’. På nedenstående kort vises den placering, hvor ny daginstitution forventes opført. Den endelige placering af byggeri, vejadgang m.m. afklares i forbindelse med kommende lokalplan.       

Skydebanevej

Beskrivelse af projektet

Projektet er igangsat på baggrund af det budget, som Aalborg Byråd vedtog d. 4. november 2019. Aalborg Kommune har oplevet en befolkningsvækst de senere år, og dette sætter sit pres på pasningsgarantien, ikke mindst i de centrale dele af Aalborg. For at imødekomme den store efterspørgsel, er der på budgettet afsat midler til at opføre tre nye daginstitutioner, heraf den ene på Skydebanevej.

Daginstitutionen på Skydebanevej forventes at skabe plads til 30 vuggestuebørn (0-2-årige) og 60 børnehavebørn (3-5-årige). Dette kræver en bygning på ca. 900 kvm, hvilket indgår i de ca. 6.000 kvm, som projektet forventes at udgøre i alt inkl. udendørs legearealer, parkering m.m.

Det forventes, at der bliver vejadgang til daginstitutionen fra Skydebanevej via den stiforbindelse, som fortsætter mod fodboldbanerne mod syd.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • Hensigtsmæssig afvikling af trafik, herunder gode tilkørselsforhold for cyklister, bilister og dem som benytter sig af den kommende Plusbus,
  • Fastholde stiforbindelsen mod syd,
  • Genanvende skrammellegepladsens aktiver i videst muligt omfang

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer forventes sendt ud i offentlig høring medio 2020.


Deltag i debatten
Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til den forestående planlægning bedes du sende dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde. De skal være modtaget senest d. 8. januar 2020 på e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk.

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Jesper Frost Hansen, tlf. 99 31 20 72.