Kommuneplan forsiden

Koncept Nyhedsside

Aalborg Byråd godkendte den xx. xx 2014 (fx 24. december 2014) et forslag til kommuneplantillæg for x.xxx.

I perioden

xx. xx til den xx. xx 2015

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

  • Redegørelse til tillæg x.xxx
  • Retningslinie
  • Kommuneplanramme x.x.xx (HUSK LINK)

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her (HUSK AT ÆNDRE LINK).

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan x-x-xxx.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte xxx, tlf. 9931xxxx.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx. xxx 2014 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest den xx. xxx 2015.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk for yderligere oplysninger.

eller

I forbindelse med kommuneplantillæg xxx er der udarbejdet en miljørapport (VVM og MV). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport. (HUSK AT ÆNDRE LINK)