Kommuneplan forsiden

Fordebat for ny daginstitution i Frejlev

Der er pasningsgaranti i Aalborg Kommune. Det betyder, at forældrene altid er sikret en plads inden for det pasningsgarantiområde, hvor de bor. Konkret planlægges pasningsgarantien på baggrund af befolkningsprognosen, som også indregner ændringer pga. nybyggeri, flyttemønstre, generationsskifte.

For at imødekomme et øget behov for pasning i kommunen, er det politisk besluttet at opføre en række nye daginstitutioner for at tilgodese pasningsbehovet bl.a. i Frejlev.

Der er derfor udset et areal i den vestlige del af Frejlev By, beliggende tæt ved større områder, som er ved at blive udstykket til boligformål. Arealet er udpeget i samarbejde med Frejlev samråd. På nedenstående kort vises den placering, hvor ny daginstitution forventes opført. Den endelige placering af byggeri, vejadgang m.m. afklares i en eventuel kommende lokalplan.

Frejlev (1)

Beskrivelse af projektet
Projektet er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at opføre en række nye daginstitutioner for derved at kunne fastholde pasningsgarantien i kommunen. Aalborg Kommune har oplevet en befolkningsvækst de senere år, der presser pasningsgarantien, ikke mindst i flere oplandsbyer. For at imødekomme den store efterspørgsel, er der på budgettet afsat midler til at opføre nye daginstitutioner, heraf en i Frejlev.

Den nye daginstitution i Frejlev forventes at skabe plads til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Dette kræver en bygning på ca. 900 kvm, hvilket indgår i de ca. 6.000 kvm, som projektet forventes at udgøre i alt inkl. udendørs legearealer, parkering m.m.

Det forventes, at der bliver vejadgang til daginstitutionen fra vejarealer som udlægges i forbindelse med nyudstykket boligområde mod vest.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • Hensigtsmæssig afvikling af trafik, herunder gode tilkørselsforhold for gående, cyklister og bilister
  • Bidrage til en god stistruktur i det omkringliggende område

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Kommuneplantillægget vil ændre anvendelsen for det konkrete projektområde fra boligformål til offentlige formål herunder daginstitution.

Disse planer forventes sendt ud i offentlig høring medio 2022.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling & Byggeri. De skal være modtaget senest 4. januar 2022 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Martin Hollænder, tlf. 25 202242.